Yhdistyksen säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakanaverkko ja sen kotipaikka on Turku

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten pakana- ja luonnonuskontojen edustajien yhteistoimintaa ja uskonnollista tasa-arvoa.

Pakanauskonnoilla tarkoitamme uskontoja, jotka eivät ole juutalaisia, kristillisiä tai islamilaisia ja joiden harjoittajat mieltävät itsensä pakanoiksi. Käytännössä piiriimme kuuluu mm. kristinuskoa edeltävien uskontojen uusia harjoitusmuotoja, vanhoihin uskonnollisiin ja maagisiin perinteisiin perustuvia uusia uskontoja sekä täysin moderneja uskontoja.

Pakanallisten uskontojen lisäksi yhdistyksen piiriin kuuluvat mihinkään tiettyyn pakanauskontoon kuulumattomat pakanallista uskonnollisuutta harjoittavat ihmiset, sekä pakanoiden harjoittamat magian muodot.

Saatananpalvonta ei lukeudu mielestämme pakanauskontoihin, emmekä ota jäseniksemme saatananpalvonnan harjoittajia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii julkaisemaan lehteä, ylläpitämään yhdistyksen www-sivuja, järjestämään paikallisia ja valtakunnallisia kokoontumisia, harjoittamaan kustannustoimintaa ja pitämään yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin, koulutuslaitoksiin ja viranomaisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Lisäksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun, sekä hallituksen hyväksyttyä kirjallisen hakemuksen.

Jäsen voi olla joko varsinainen-, perhe-, kannatus-, yhteisö-, tai kunniajäsen.

Varsinainen jäsen on henkilö, joka maksaa vuotuisen jäsenmaksun. 15 vuotta täyttänyt varsinainen jäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Perhejäsen voi olla henkilö, jonka ruokakunnassa on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsen maksaa pienempää jäsenmaksua, kuin varsinainen jäsen. 15 vuotta täyttänyt perhejäsen voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Perhejäsen ei saa omaa yhdistyksen jäsenjulkaisua.

Kannatusjäsen voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen, eikä tällä ole äänioikeutta.

Yhteisöjäsen on oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuotuisen jäsenmaksun. Yhteisöjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen, eikä tällä ole äänioikeutta.

Kunniajäsen on henkilö, joka on kunnostautunut yhdistyksen toiminta-alalla ja jonka yhdistys kutsuu kunniajäseneksi. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua, eikä hän voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle päättää edellisen kalenterivuoden syyskokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti, tai jos hän on syyllistynyt vilppiin.

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen hallituksen luvalla perustaa yhdistyksen alaisuuteen paikallisia, rekisteröimättömiä jaostoja, jotka eivät voi periä omaa jäsenmaksua, julkaista omaa jäsenjulkaisua, eivätkä olla taloudellisesti itsenäisiä.

Paikalliset jaostot ovat velvollisia tekemään toiminnastaan vuosittain selvityksen yhdistyksen vuosikokoukseen.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 2-5 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta ja päättyy saman kalenterivuoden loppuun. Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset. Hallitus valitsee rahastonhoitajan keskuudestaan tai sen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksellä on yksi syyskokouksessa valittu toiminnantarkastaja, sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa jäsenjulkaisussa. Kokouksessa ei voi tehdä muita päätöksiä kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous syys-lokakuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa äänioikeutetuista sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava äänioikeutettu yhdistyksen jäsen. Yksi henkilö voi edustaa kokouksessa itsensä lisäksi korkeintaan viittä jäsentä.

8§ Yhdistyskokouksessa päätettävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan, sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, sekä toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta
 7. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päätös

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan, sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 5. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Valitaan hallituksen sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 10. Hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päätös

Yhdistyksen jäsenillä on aloitteenteko-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolme neljäsosaa enemmistöllä annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkautumispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän, jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

10§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.