Yhdistyksen säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakanaverkko ja sen kotipaikka on
Turku. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

2.1§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten pakana- ja
luonnonuskontojen harjoittajien yhteistoimintaa ja
yhteiskunnan uskonnollista tasa-arvoa.
Pakanauskonnoilla tarkoitamme uskontoja, jotka eivät
ole juutalaisia, kristillisiä tai islamilaisia ja joiden
harjoittajat mieltävät itsensä pakanoiksi. Käytännössä
piiriimme kuuluu mm. kristinuskoa edeltävien uskontojen
uusia harjoitusmuotoja, vanhoihin uskonnollisiin ja
maagisiin perinteisiin perustuvia uusia uskontoja sekä
täysin moderneja uskontoja.
Pakanallisten uskontojen lisäksi yhdistyksen piiriin
kuuluvat mihinkään tiettyyn pakanauskontoon
kuulumattomat, pakanallista uskonnollisuutta harjoittavat
ihmiset sekä pakanoiden harjoittamat magian muodot.

2.2§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa
julkaisu-, kustannus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä
järjestää paikallista ja valtakunnallista vapaa-ajan toimintaa
ja julkisia tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys pyrkii pitämään yllä
yhteyksiä tiedotusvälineisiin, koululaitoksiin ja
viranomaisiin.
Yhdistys kunnioittaa toiminnassaan uskonnollista
moninaisuutta ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta
riippumatta sukupuolesta, syntyperästä, terveydentilasta,
seksuaalisesta suun

2.3§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä
jäsenmaksuja.
Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Lisäksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

3.1§ Jäsenyyden muodot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt
sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu
samaan ruokakuntaan yhdistyksen varsinaisen jäsenen
kanssa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun.
Perhejäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin varsinaisen
jäsenen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, hyväksyy yhdistyksen
säännöt sekä maksaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksissa eikä tämä voi tulla valituksi yhdistyksen
hallitukseen.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka
on kunnostautunut yhdistyksen toiminta-alalla.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä tämä voi tulla
valituksi yhdistyksen hallitukseen.

3.2§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella,
jonka hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Vuosittain kultakin jäsenryhmältä perittävän jäsenmaksun
suuruudesta päättää edellisen kalenterivuoden syyskokous.
Jäsenen tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja niissä
tapahtuvat muutokset hallitukselle tai jäsenrekisterin
ylläpitäjälle.

3.3§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli
tämä on kahden peräkkäisen kalenterivuoden ajan jättänyt
kyseisille vuosille määrätyn jäsenmaksunsa maksamatta.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Mikäli hallitus päättää erottaa jäsenen muusta syystä
kuin maksamattoman jäsenmaksun vuoksi, tällä on oikeus
saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi
viiden kuukauden kuluessa erotuspäätöksen antamisesta.

3.4§ Paikallisjaostot

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen hallituksen luvalla
perustaa yhdistyksen alaisuuteen paikallisia,
rekisteröimättömiä jaostoja, jotka eivät voi periä omaa
jäsenmaksua eivätkä olla taloudellisesti itsenäisiä.
Paikallisjaostot ovat velvollisia tekemään toiminnastaan
vuosittain selvityksen yhdistyksen vuosikokoukseen.

4§ Hallitus

4.1§ Hallituksen tehtävä ja toimikausi

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävä on
edustaa yhdistystä, vastata yhdistyksen taloudesta ja panna
toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai tämän
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta ja
päättyy saman kalenterivuoden loppuun.

4.2§ Hallituksen kokoonpano ja valinta

Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta
varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen jäseneksi
voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen tai
perhejäsen. Lisäksi syyskokous voi valita hallituksen
keskuudesta tai sen ulkopuolelta rahastonhoitajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Mikäli
rahastonhoitajaa ei valita syyskokouksessa, hallitus valitsee
rahastonhoitajan keskuudestaan. Sihteeri ja
rahastonhoitaja eivät voi olla sama henkilö, eikä
puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa voi valita sihteeriksi
tai rahastonhoitajaksi.
Hallitus nimeää keskuudestaan jäsenluettelon
ylläpidosta vastaavan henkilön ja päättää tarpeen mukaan
muiden vastuualueiden jakamisesta.

4.3§ Hallituksen päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksellä on yksi syyskokouksessa valittu
toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

7.1§ Koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu
on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta
lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
Kokouksessa ei voi tehdä muita päätöksiä kuin
kokouskutsussa mainituista asioista.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua
ja syyskokous syys-lokakuussa. Yhdistys voi kokoontua
ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai
kun yksi kymmenesosa äänioikeutetuista sitä hallitukselta
kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

7.2§ Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin
päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama
mielipide.
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa
edustajan välityksellä. Edustajan on oltava äänioikeutettu
yhdistyksen jäsen. Yksi henkilö voi edustaa kokouksessa
itsensä lisäksi korkeintaan viittä jäsentä.

8§ Yhdistyskokouksessa päätettävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan, sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
  toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä
  toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen
  sekä vastuuvapauden myöntäminen
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päätös

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan, sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman esittäminen
 6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen ja jäsenmaksuista
  päättäminen
 7. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  valinta
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
  valinta
 9. Rahastonhoitajan valinta
 10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
  valinta
 11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päätös

Yhdistyksen jäsenillä on aloitteenteko-oikeus yhdistyksen
kokouksissa. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian vuositai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava
vuosikokous. Kokouksien välillä on oltava ainakin
kuukausi. Purkautumispäätöksen on kummassakin
kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta
päättävän, jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samalla tavalla.

10§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.