Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakanaverkko ja sen kotipaikka on Turku. 

Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

2.1§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten pakana- ja luonnonuskontojen harjoittajien yhteistoimintaa ja yhteiskunnan uskonnollista tasa-arvoa. Pakanauskonnoilla tarkoitamme uskontoja, jotka eivät ole juutalaisia, kristillisiä tai islamilaisia ja joiden harjoittajat mieltävät itsensä pakanoiksi. Käytännössä piiriimme kuuluu mm. kristinuskoa edeltävien uskontojen uusia harjoitusmuotoja, vanhoihin uskonnollisiin ja maagisiin perinteisiin perustuvia uusia uskontoja sekä täysin moderneja uskontoja.

Pakanallisten uskontojen lisäksi yhdistyksen piiriin kuuluvat mihinkään tiettyyn pakanauskontoon kuulumattomat, pakanallista uskonnollisuutta harjoittavat ihmiset sekä pakanoiden harjoittamat magian muodot. 

2.2§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisu-, kustannus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää paikallista ja valtakunnallista vapaa-ajan toimintaa ja julkisia tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys pyrkii pitämään yllä yhteyksiä tiedotusvälineisiin, koululaitoksiin ja viranomaisiin.

Yhdistys kunnioittaa toiminnassaan uskonnollista moninaisuutta ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta riippumatta sukupuolesta, syntyperästä, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

2.3§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja.

Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Lisäksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

3.1§ Jäsenyyden muodot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu samaan ruokakuntaan yhdistyksen varsinaisen jäsenen kanssa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäsenen jäsenmaksu on pienempi kuin varsinaisen jäsenen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, hyväksyy yhdistyksen säännöt sekä maksaa vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä tämä voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on kunnostautunut yhdistyksen toiminta-alalla. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä tämä voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

3.2§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella, jonka hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Vuosittain kultakin jäsenryhmältä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää edellisen kalenterivuoden syyskokous.

Jäsenen tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja niissä tapahtuvat muutokset hallitukselle tai jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

3.3§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli tämä on kahden peräkkäisen kalenterivuoden ajan jättänyt kyseisille vuosille määrätyn jäsenmaksunsa maksamatta. 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli hallitus päättää erottaa jäsenen muusta syystä kuin maksamattoman jäsenmaksun vuoksi, tällä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi viiden kuukauden kuluessa erotuspäätöksen antamisesta.

3.4§ Kurinpito

Yhdistys pyrkii ratkaisemaan ongelmatilanteet ensisijaisesti neuvottelun, ohjeistuksen ja kuulemisen avulla. Mikäli nämä edellä mainitut keinot eivät tuota tulosta, yhdistys ryhtyy kurinpitotoimenpiteisiin.

Kurinpitotoimina voidaan käyttää huomautuksia, varoituksia, porttikieltoa yhdistyksen tapahtumiin, muiden jäsenetujen rajoittamista ja yhdistyksestä erottamista.
Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella, ja toimista määrätään tarkemmin kurinpito-ohjesäännössä. 

3.5§ Paikallisjaostot

Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen hallituksen luvalla perustaa yhdistyksen alaisuuteen paikallisia, rekisteröimättömiä jaostoja, jotka eivät voi periä omaa jäsenmaksua eivätkä olla taloudellisesti itsenäisiä. Paikallisjaostot ovat velvollisia tekemään toiminnastaan vuosittain selvityksen yhdistyksen vuosikokoukseen.

4§ Hallitus

4.1§ Hallituksen tehtävä ja toimikausi

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävä on edustaa yhdistystä, vastata yhdistyksen taloudesta ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta ja päättyy saman kalenterivuoden loppuun.

4.2§ Hallituksen kokoonpano ja valinta

Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen varsinainen jäsen tai perhejäsen.
Lisäksi syyskokous voi valita hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta taloudenhoitajan. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Mikäli taloudenhoitajaa ei valita syyskokouksessa, hallitus valitsee taloudenhoitajan keskuudestaan.
Sihteeri ja taloudenhoitaja eivät voi olla sama henkilö, eikä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa voi valita sihteeriksi tai taloudenhoitajaksi.

Hallitus nimeää keskuudestaan jäsenluettelon ylläpidosta vastaavan henkilön ja päättää tarpeen mukaan muiden vastuualueiden jakamisesta.

4.3§ Hallituksen päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

6§ Tilit

Yhdistyksellä on yksi syyskokouksessa valittu toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

7.1§ Koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

Kokouksessa ei voi tehdä muita päätöksiä kuin kokouskutsussa mainituista asioista. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa äänioikeutetuista sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7.2§ Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa edustajan välityksellä. Edustajan on oltava äänioikeutettu yhdistyksen jäsen. Yksi henkilö voi edustaa kokouksessa itsensä lisäksi korkeintaan viittä jäsentä.

8§ Yhdistyskokouksessa päätettävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
 6. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
 7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päätös

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman esittäminen
 6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen ja jäsenmaksuista päättäminen
 7. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
 8. Hallituksen muiden jäsenten valinta
 9. Taloudenhoitajan valinta
 10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päätös

Yhdistyksen jäsenillä on aloitteenteko-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian vuosi- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti jollekin hallituksen jäsenelle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkautumispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän, jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

10§ Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.

Nämä säännöt on viimeistelty ja hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 22.12.2022.