Satanismi, Pakanaverkko ja pakanuus


Satanismia ei välttämättä olla yleisesti totuttu mieltämään pakanauskonnoksi. Näiden kysymysten ja vastausten avulla on tarkoitus selventää sitä, miksi Pakanaverkko Ry katsoo kuitenkin perustelluksi näin tehdä.

Jos päätäsi vaivaava tätä aihetta koskeva kysymys ei vielä ole listattuna alla, lähetä se osoitteella satanismi@pakanaverkko.fi – pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin henkilökohtaisesti, useimmin kysyttyihin julkisesti.

K: Mikä on Pakanaverkko ry:n määritelmä pakanauskonnolle?

V: Pakanauskonnot perustuvat symboliikaltaan ja seremonioiltaan pääasiassa esikristillisiin uskontoihin. Suomessa harjoitettavat pakanauskonnot juontavat juurensa yleensä vanhoista eurooppalaisista ja Lähi-idän uskonnoista. Länsimaisissa yhteiskunnissa uskontoja on totuttu ajattelemaan lähinnä kahden suuren maailmankatsomuksen – kristinuskon ja ateismin – kannalta. Uskontojen todellinen kirjo on kuitenkin paljon laajempi. Pakanuus, sanan laajimmassa merkityksessä, sulkee itse asiassa sisäänsä kaikki muut paitsi juutalais-kristillis-islamilaiset uskonnot. Pakana voi siis määrittää jumaluudeksi vaikkapa koko maailmankaikkeuden (panteismi), palvoa yhtä (monoteismi) tai useata (polyteismi) jumaluutta taikka kokonaan kieltää minkäänlaisen jumaluuden olemassaolon (ateismi, ei merkityksessä ”uskonnottomuus”). Pakanaverkko ry rajaa kuitenkin toimintansa ulkopuolelle ns. suuriin pakanauskontoihin kuuluvat itäiset uskonnot (kuten buddhalaisuus, hindulaisuus, shinto) sekä skientologian ja sen kaltaiset suuntaukset.

K: Mikä on Pakanaverkko ry:n määritelmä uuspakanauskonnolle?

V: Nimitys ”uuspakanauskonto” voidaan käsittää kahdella tavalla:

1) pakanuskonto, jota harjoitetaan nykymaailmassa
2) pakanauskonto, jonka filosofinen perusta on mukautettu länsimaisessa yhteiskunnassa nykyisin vallalla oleviin moraalikäsityksiin.

Lisähuomautus: satanismi kuuluu selkeästi aiempana mainitun pakanauskonnon määritelmän piiriin, samoin uuspakanauskonnon, jos se tulkitaan tavalla 1. Sitä vastoin se ei kuulu tulkintatavan 2 rajaamalle alueelle. Pakanaverkko ry käyttää ”uuspakanauskonto”-termistä tulkintaa 2, joka on käyttöalaltaan tarkempi.

K: Satanismia ei ”suuressa maailmassa” lasketa pakanauskonnoksi, miksi Pakanaverkko ry tekee niin?

V: Tämä asia on jatkuvan keskustelun kohteena. Usein satanismin ei-pakanuutta perustellaan tunnepohjalta, uskonnon nimellä ja muiden kuin satanistien levittämällä (dis)informaatiolla. Monissa tapauksissa satanismin pakanuuden ulkopuolelle laskemisen syy on varsin raadollinen: omaan uskontokuntaan kohdistuvien ennakkoluulojen ohjaaminen muualle (”me olemme teidän puolellanne, koska olemme noita vastaan”). Yhä useampi vaivaituu kuitenkin nykyään ottamaan asioista selvää ja on valmis hyväksymään satanistit pakanoiksi.

”Suuressa maailmassa” ajatellaan mm. myöskin, että kaikki pakanauskonnot, siinä missä roolipelitkin, ovat pahoja ja uhkaavia asioita. Tulisiko Pakanaverkko ry:n näin ollen olla myöskin tästä yhtä mieltä? Se, ettei satanismia yleensä lasketa pakanauskonnoksi johtunee enemmänkin tietyllä tavalla urautuneesta ajattelusta, kuin siitä, että ”pakanauskonto” olisi joskus virallisesti ja ehdottoman oikeellisesti jonkun toimesta määritelty. Pakanaverkko ry ja sen jäsenet kokevat yo. määritelmän muita oikeellisemmaksi ja pyrkivät edesauttamaan sen laajempaakin käyttöönottamista.

K: Miksi kaikki erilaiset uskonnot pitää ahtaa samaan yhdistykseen – mikseivät satanistit perusta omaa yhdistystään?

V: Pakanaverkko ry on satanistienKIN oma yhdistys, samoin kuin muiden sen toimialaan kuuluvien uskontojen. Sitävastoin se ei ole sellaisten ihmisten oma yhdistys, jotka kokevat mainitun asian jotenkin ongelmalliseksi. Pakanaverkko ry ei ole uskonnollinen yhdistys eikä sitoutunut mihinkään tiettyyn ideologiaan. Se ei millään tapaa korvaa jonkin tietyn uskontokunnan edustajista koostuvaa yhdistystä; toiminnan motiivit ovat täysin toisenlaiset.

K: Eikö ole vaarana, että ”suurelle yleisölle” syntyy mielikuva, jonka mukaan esimerkiksi wicca ja satanismi olisivat samanlaisia uskontoja, kun ne kerran ovat edustettuina samassa yhdistyksessäkin?

V: Pakanaverkko ry ei missään nimessä pyri väittämään, että kaikki sen edustamat uskontokunnat olisivat keskenään samanlaisia – pyrimme tiedottamaan kaikista mukana olevista uskontokunnista selkeästi erillisinä ja erilaisina, jollaisia ne ovat. Kenelläkään ei, kaikkein vähiten satanisteilla, ole minkäänlaista halua ”sekoittua muihin uskontokuntiin”. Jos näin pääsee käymään ”suuren yleisön” silmissä, niin silloin on silmissä vikaa. Yhtälailla voitaisiin olla huolestuneita siitä, että esimerkiksi asatru ja thelema käsitettäisiin keskenään samanlaisiksi uskonnoiksi.

Ratkaisuna ei muutenkaan voi olla esim. satanismin sulkeminen pois ”pakanuudesta”, sillä median virheellisten tietojen varassa olevan ”suuren yleisön” silmissä eri pakanauskonnot sekoittuvat muutenkin keskenään ja ne yhdistetään helposti milloin mihinkin ei-toivottuun käyttäytymismalliin. Sen sijaan on tuotava positiivisessa mielessä esille erilaisia pakanauskontoja ”yksilöinä”, ei niinkään yhtenä kokonaisuutena.

K: Mutta onko satanismilla ja muilla mukana olevilla uskontokunnilla sitten mitään yhteistä?

V: Satanismi on uniikki sekoitus, joka lainaa monien eri uskontojen ja filosofioiden symboliikkaa ja ajatusmalleja, muttei kuitenkaan ole suoraan rinnastettavissa yhteenkään toiseen uskontoon. Esimerkiksi satanismin ja wiccan, vaikka ne ideologisesti toisistaan eroavatkin, historiallisista juurista on kuitenkin löydettävissä huomattaviakin yhtäläisyyksiä. Näitä on tarkemmin tulkinnut mm. Diane Vera esseessään ”Satanism and the history of Wicca” (ko. kirjoitus on yleisessä www-levityksessä ja luettavissa mm. täällä) Toisaalta taas ideologisiakin yhteneväisyyksiä on havaittavissa: Esimerkiksi useat Pakanaverkko ry:n ei-satanisti-jäsenetkin allekirjoittavat monia satanismin opeista oikeellisiksi ja eräät heistä kokevat sen jopa hyvin pitkälle omaa filosofiaansa vastaavaksi.

K: Eikö se, että mukaan otetaan pahuutta palvovia satanisteja, anna huonon maineen koko pakanuudelle / yhdistykselle?

V: Satanistit eivät palvo pahuutta (eivätkä mitään muutakaan). Pakanaverkko ry on, kuten sanottu, ideologisesti sitoutumaton yhdistys. Se katsoo absoluuttisten käsitteiden kuten ”hyvä” ja ”paha” olevan subjektiivisia ja moraali-sidonnaisia tulkintoja, sekä tällaisilla termeillä tehtävän itseisarvoisen jaottelun olevan seurausta mustavalkoisesta pseudo-kristillis-dualistisesta ajattelutavasta, eikä näin ollen sellaiseen alennu.

Jos pakanuudella olisi hyvä maine, ei Pakanaverkko ry:tä luultavasti tarvittaisi. Jos taas oletetaan, että jollakin pakanauskonnolla olisi vielä huonompi maine kuin toisella (tällaiseen arvailuun Pakanaverkko ry ei tosin vakavissaan tahdo edes lähteä), ei se ainakaan olisi millään tavalla perusteltavissa oleva syy karkoittaa tätä huonomaineisempaa uskontokuntaa yhdistyksen piiristä – päinvastoin!

Lisähuomautus: Usein satanistien syyttäminen ”pahuudesta” on vain tietämättömyyttä. Tähän stereotyyppiin on useita syitä, joihin kaikkiin tässä paneutuminen ei olisi tarkoituksenmukaista. Pakanaverkko Ry jakaa kuitenkin mielellään tietoutta tätäkin asiaa koskien ja aiheeseen liittyviin kysymyksiin on paneuduttu mm. Satanismin UKK:ssa.